Verkoopvoorwaarden

Artikel 1. TOEPASSING

1.1 Toepassing:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die bij ons bedrijf worden geplaatst. Zij prevaleren boven alle andere algemene voorwaarden. Samen met de bepalingen van de bestelling en eventuele bijzondere voorwaarden vormen zij de verkoopovereenkomst. Door de overeenkomst of de bestelbon te ondertekenen en de bestelling te bevestigen, erkent de medecontractant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die, zelfs mondeling, worden gesloten in het kader van zakelijke relaties na een eerste bestelling.

1.2 Vrijstellingen:

Enkel uitzonderingen behoudens schriftelijke toestemming onzerzijds kunnen de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden wijzigen.

1.3 Uitsluiting:

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen onzerzijds, zijn de algemene aankoop- en verkoopvoorwaarden opgenomen in alle geschriften afkomstig van onze klanten voor ons niet bindend. De overeenkomst wordt steeds geacht te zijn aangegaan onder onze eigen voorwaarden, waarbij de aanvaarding van een bestelling niet impliceert dat wij ons houden aan de aankoopvoorwaarden van onze medecontractant. De medecontractant verklaart dan ook uitdrukkelijk onherroepelijk afstand te doen van het voordeel van zijn eigen voorwaarden in het kader van relaties die tussen partijen tot stand komen, ook in toekomstige relaties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2. AANBIEDING VAN PULSE TOYS CO.

2.1. Beschikbaarheid van producten en prijzen:

Onze productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, zolang de voorraad strekt van onze leveranciers. Bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten wordt de koper door onze diensten geïnformeerd. De prijzen vermeld op de site kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt. Daarom PULSE TOYS CO. behoudt zich het recht voor om de prijzen van zijn producten te wijzigen in geval van stijging van de kosten van grondstoffen of componenten die nodig zijn voor de vervaardiging ervan. Alle prijzen vermeld op onze website zijn inclusief BTW (alle belastingen inbegrepen).

BELANGRIJK OM TE WETEN: PULSE TOYS CO. verbindt zich ertoe de tijdens een aankoop weergegeven verkoopprijs te respecteren, tot een afwijking van 5%. Als de prijs, zelfs na de aankoop van de klant, met meer dan 5% stijgt, zal PULSE TOYS CO. gaat akkoord :

- Zoek een ander artikel in de prijsklasse die met instemming van de klant is betaald;

- Ofwel de klant volledig terugbetalen.

Voor artikelen die niet op voorraad zijn, in beperkte oplages en waarvan de prijs is gewijzigd op wederverkoperplatforms, zal PULSE TOYS CO. behoudt zich het recht voor om: een toeslag van de koper te vragen, of de verkoop te annuleren.

Sommige artikelen kunnen een vrij lange levertijd hebben. De koper verbindt zich ertoe bij de aankoop de door PULSE TOYS CO aangekondigde deadline te respecteren. zowel voor als na de verkoop. De koper heeft na het plaatsen van de bestelling 3 dagen de tijd om de bestelling te annuleren. Zodra het naar de leverancier is verzonden, is het niet meer mogelijk om het te annuleren of te wijzigen.

2.2. Product identificatie

De foto's, teksten, grafieken en technische fiches zijn niet-contractueel. De beschrijving van de producten die zichtbaar is op onze website is bedoeld ter informatie en is niet contractueel bindend. Het kan op geen enkele manier de verantwoordelijkheid van PULSE TOYS CO impliceren. en kan niet als tastbaar bewijs worden gebruikt in geval van een geschil.

2.3. Wijziging en/of annulering van de bestelling

Wijzigingen die de klant aan zijn bestelformulier of aan ons aanbod aanbrengt, zijn pas geldig als wij deze schriftelijk hebben aanvaard en bevestigd. Elke wijziging aan de initiële bestelling van de koper kan aanleiding geven tot een wijziging van de termijn en een bijkomende facturatie.

In geval van annulering van de bestelling is de klant aansprakelijk voor een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van de totale prijs en automatisch ten opzichte van PULSE TOYS CO. Deze vergoeding is bedoeld ter dekking van de administratieve kosten die onze onderneming maakt voor het opstellen van offertes, correspondentie, voorraadbeheer, alsmede onze tekorten. Indien de annulering van de bestelling plaatsvindt nadat wij de grondstoffen hebben besteld, behouden wij ons, afhankelijk van het geval, voor om de uitvoering van het contract eenvoudigweg voort te zetten met volledige betaling van de prijs of om een ​​forfaitaire schadevergoeding te eisen gelijk aan 50% van de bestelling. hoeveelheid. Deze schadevergoeding is bedoeld om, naast de hierboven bepaalde kosten, eventuele boetes jegens onze leveranciers of de gedwongen verwerving van de grondstoffen die het voorwerp uitmaken van de geannuleerde overeenkomst te dekken. Er worden geen annuleringen meer geaccepteerd zodra het productieproces is gestart of zodra we de eindproducten voor de klant hebben verworven. In dit laatste geval is de klant aansprakelijk voor de volledige prijs van de bestelling.

Artikel 3. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

3.1. Betalingsmiddel

Om het saldo van uw bestelling te betalen heeft u de mogelijkheid om te betalen via: Stripe, creditcard, bankoverschrijving, Paypal, VISA kaart, iDeal

Voor alle bestellingen geplaatst door CarteVISA worden bij terugbetaling transactiekosten in rekening gebracht. Deze variëren afhankelijk van het bedrag van de bestelling.

3.2. Online betaling

Door het bestelformulier te valideren, garandeert u dat u over de nodige autorisaties beschikt om de door u gekozen betaalmethode te gebruiken. Wij verklaren dat creditcardgegevens worden gecodeerd met behulp van het SSL-protocol (Secure Soket Layer) en nooit ongecodeerd via het netwerk worden verzonden. Wij behouden ons het recht voor om betalingen te weigeren die als beledigend of twijfelachtig worden beschouwd.

3.3. De totale betaling

Afgezien van de speciale aanbiedingen die wij u op de site aanbieden, is de betaling volledig verschuldigd vanaf de besteldatum. De geïnde bedragen kunnen niet als stortingen of stortingen worden beschouwd.

3.4. Betaalvoorwaarden

Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rente van 12% verschuldigd zijn. Betaling van deze rente geeft de koper niet het recht de betaling van de hoofdsom uit te stellen. Daarnaast is als forfaitair boetebeding een bedrag gelijk aan 15% van de hoofdsom verschuldigd, met een minimum van € 150. Bij terugbetaling van uw bestelling betaald via STRIPE of PAYPAL, worden u geen transactiekosten in rekening gebracht. niet geretourneerd, zijn de kosten voor terugbetaling voor uw rekening.

3.5. Vastgoedreserves

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat ICEPROD JM SPRL de volledige eigendom van de geleverde goederen voorbehoudt tot de volledige betaling van de hoofdprijs van de goederen, de rente en eventuele bijkomende kosten. Bij gebreke van volledige betaling van de prijs en na eenvoudige ingebrekestelling heeft ICEPROD JM het recht om deze clausule van eigendomsvoorbehoud toe te passen en de geleverde apparatuur terug te halen.

3.6. Prijs en prijsoverzicht

Alle prijzen zijn aangegeven in euro’s en zijn enkel geldig op de datum dat de koper de bestelbon verstuurt. Deze prijzen zijn inclusief alle belastingen; de BTW is de BTW die van kracht is op de datum van verzending, levering of afhaling. De prijzen houden geen rekening met eventuele leveringskosten die vóór de validatie van de bestelling worden aangegeven. De gestorte bedragen kunnen op geen enkel moment als deposito's of deposito's worden beschouwd. De prijslijst van de verkoper vormt geen verkoop en kan zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig worden gewijzigd.

Artikel 4. Leveringsvoorwaarden

4.1. Leveringsregels

Verzendingen, zelfs gratis, gebeuren op risico van de ontvanger, die in geval van beschadiging of ontbrekende artikelen een beroep moet doen op de laatste vervoerder door een gedetailleerd voorbehoud te maken op de bon, bevestigd per aangetekende brief binnen de 8 dagen op straffe van boete. van executie, waarbij de professionele koper na afloop van deze termijn geacht wordt de geleverde goederen te hebben aanvaard. In geval van levering via expresdienst vervallen de verzendkosten en zijn de verzendkosten volledig voor rekening van de koper. De koper is verplicht om de staat van het pakket bij aflevering te controleren en de verkoper binnen 2 dagen op de hoogte te stellen van eventuele schade of defecten, zodat de verkoper verhaal kan uitoefenen op de vervoerder.

Voor kopers die niet online hebben betaald, kunnen leveringen pas plaatsvinden na acceptatie van de betaling. Indien hij tijdens de bezorging van een pakket op het door de koper aangegeven adres het pakket weigert zonder geldig bewijs of nalevering rechtstreeks aan de vervoerder vraagt, zijn de kosten die inherent zijn aan deze nieuwe verzending zonder voorafgaande kennisgeving voor zijn rekening. Indien in hetzelfde geval de koper dit aan de vervoerder vraagt ​​of rechtstreeks aan PULSE TOYS CO vraagt. Indien hij de goederen om persoonlijke redenen wil behouden, worden de opslagkosten automatisch aan hem in rekening gebracht.

4.2. Vervoer

De producten worden geleverd op het adres dat de koper bij zijn online bestelling heeft opgegeven. Voor internationale leveringen en andere landen die niet op onze site worden vermeld, moet de koper contact opnemen met PULSE TOYS CO. om de verzendkosten te weten te komen. Deze worden na een offerte van de vervoerder vastgesteld en ter aanvaarding aan de koper meegedeeld.

4.3. Levertijd – late levering

Levertijden variëren afhankelijk van de voorraad bij onze leverancier.

Deze deadlines zijn slechts indicatief en PULSE TOYS CO. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de levering.

In het geval van een leveringsvertraging van 5 tot 10 werkdagen na de geplande verzenddatum, nodigen wij u uit om ons per e-mail op de hoogte te stellen van deze vertraging. Wij zullen de vervoerder ondervragen om de locatie van het pakket te achterhalen. Zodra wij deze informatie ontvangen, doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat u deze zo snel mogelijk ontvangt. In geval van verlies door toedoen van de vervoerder worden de goederen zo snel mogelijk aan u geretourneerd.

Wanneer het pakket onderweg is, worden er geen annuleringen van bestellingen en terugbetalingsverzoeken geaccepteerd. PULSE TOYS CO. verbindt zich ertoe u op de hoogte te houden van de voortgang van uw bestelling als u dat wenst, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een langere vertraging die inherent is aan de vervoerder zelf wanneer het pakket onder zijn hoede is. In dit geval, als u het pakket weigert na een storing van de vervoerder, zal PULSE TOYS CO. kan niet aansprakelijk worden gesteld en er kan geen schadevergoeding worden gevraagd.

Branden, overstromingen, stakingen, grote beperkingen en alle andere belangrijke oorzaken schorten automatisch de levertijden en boetes op. Elke wijziging die tijdens de uitvoering van bestellingen wordt aangebracht, heeft automatisch een verlenging van de levertijd tot gevolg. In alle gevallen kan de levering slechts plaatsvinden indien de koper aan zijn verplichtingen jegens de verkoper voldoet, ongeacht de oorzaak.

4.4. Ontvangst van goederen

4.4.1. Voor alle kopers

De koper moet bij levering de staat van het pakket en de overeenstemming ervan met de bestelling controleren. De bezorger zal een leverings- en nalevingsbon overhandigen.

In geval van non-conformiteit of gebrek/gebrek aan de geleverde goederen dient u binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven een klacht in te dienen bij de vervoerder.

Reserveringen die bij de levering worden gemaakt, moeten nauwkeurig en volledig zijn. Bij ondertekening van de leveringsbon worden de goederen geacht conform te zijn en zich in goede staat te bevinden.

Artikel 5. PRODUCTGARANTIE

5.1. Garanties voor alle klanten

Naast de gebruikelijke wettelijke garanties profiteren de goederen van een fabrieksgarantie.

PULSE TOYS CO. wijst alle garantieaansprakelijkheid af in het geval dat geen enkele factuur bewijst dat het artikel is geleverd door PULSE TOYS CO. De factuur van uw aankoop dient u gedurende de looptijd van de fabrieksgarantie te bewaren. Bij elke garantie-interventie wordt u hiernaar gevraagd. Iedere overige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade is uitgesloten. De garantie gaat in op de aankoopdatum (aankoopfactuur als bewijs).

De garantie van één jaar is beperkt tot de vervanging van specifieke onderdelen die als defect worden erkend. De arbeid die verband houdt met de vervanging van deze onderdelen en het transport ervan zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Iedere overige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade is uitgesloten. De garantie gaat in op de aankoopdatum (aankoopfactuur als bewijs). PULSE TOYS CO. is gebonden aan de deadlines van haar leveranciers voor reserveonderdelen.

Alleen het onderdeel dat als defect wordt herkend, hoeft te worden vervangen. Zelfs in geval van een erkend defect of verborgen gebrek kan enkel het betreffende toestel na akkoord van onze technische dienst kosteloos omgeruild worden en kan dit in geen geval aanleiding geven tot terugbetaling, compensatie of schadevergoeding van welke aard dan ook.

Bij geëmailleerde apparaten worden scheuren nooit beschouwd als een fabricagefout en vallen ze niet onder de garantie.


Om van de productgarantie te kunnen profiteren, is het raadzaam de aankoopfactuur te bewaren.


Het bedrijf PULSE TOYS CO. is als enige verantwoordelijk voor de garantie van de producten die zij aan haar klanten verkoopt. Het is op geen enkele wijze verantwoordelijk en biedt geen enkele garantie voor verliezen van welke aard dan ook veroorzaakt door defecte apparatuur.

Artikel 6. Herroeping

6.1. Herroepingsrecht van toepassing op professionals:

Het herroepingsrecht voor consumenten geldt niet voor professionals die beschikken over een geldig BTW-nummer geregistreerd in het land van herkomst.

6.2. Herroepingsrecht van toepassing op particulieren:

Er kunnen geen goederen worden geretourneerd of teruggehaald zonder voorafgaande toestemming van het bedrijf PULSE TOYS CO.

Voor particulieren die niet onderworpen zijn aan BTW, in het geval dat PULSE TOYS CO. de retourzending en het ophalen van de goederen bevestigt, zijn de retourkosten naar het adres van de leverancier, dat u per e-mail wordt vermeld wanneer u een retouraanvraag indient, voor rekening van de koper. De bedragen voor herverzending variëren afhankelijk van het volume van het artikel en kunnen tussen de 5 en 1000 euro liggen.

Terugbetaling van de bestelling vindt uitsluitend plaats in de vorm van een voucher die geldig is op de website waarop u uw bestelling heeft geplaatst.

Zonder originele verpakking in perfecte staat is retourneren niet mogelijk.

Conform de wetgeving met betrekking tot het herroepingsrecht: U heeft het recht om de ontvangen goederen te onderzoeken en te proberen, op dezelfde manier als u dat in de winkel zou doen.

Bij het testen van een apparaat waarvan het gebruik onvermijdelijk sporen achterlaat, vervalt elk herroepingsrecht.

U bent verantwoordelijk voor elk waardeverlies van de goederen als gevolg van een behandeling die verder gaat dan nodig is om de kenmerken en de goede werking ervan vast te stellen.

Artikel 7. Overmacht

Geen van beide partijen zal tekortgeschoten zijn in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen, voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, belemmerd of verhinderd door een toevallige gebeurtenis of overmacht. Als toevallige gebeurtenis of overmacht worden beschouwd alle onweerstaanbare feiten of omstandigheden, extern aan de partijen, onvoorzienbaar, onvermijdelijk, onafhankelijk van de wil van de partijen en die niet door laatstgenoemden kunnen worden voorkomen, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen. De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, zal de andere partij binnen tien werkdagen nadat zij er kennis van heeft gekregen, hiervan op de hoogte stellen. Tenzij dit vanwege overmacht onmogelijk is, komen beide partijen dan binnen een maand samen om de impact van de gebeurtenis te onderzoeken en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal worden voortgezet.

Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde partij worden opgezegd. Als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen worden uitdrukkelijk de volgende gevallen beschouwd, naast de gevallen die gewoonlijk in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en tribunalen worden vermeld: het blokkeren van transportmiddelen of bevoorradingsmiddelen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, stillegging van telecommunicatienetwerken of problemen die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken buiten klanten.

Artikel 8. Jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot een contract, de interpretatie en uitvoering ervan zal onderworpen zijn aan het Belgisch recht.